Academic Portal


Tin tức

Đăng nhập dành cho cán bộ, giảng viên & sinh viên Đăng nhập với tài khoản Google


Đăng nhập dành cho phụ huynh
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Hướng dẫn đăng nhập với đối tượng đăng nhập là Phụ Huynh:

- Nếu là phụ huynh của sinh viên anhtq00231 thì tên đăng nhập của phụ huynh là anhtq00231+ với mật khẩu được cung cấp bởi phòng công tác sinh viên.
- Nếu cần trợ giúp mời Phụ Huynh liên hệ với IT.© 2011 Powered by FPT University |  News | Comments